[Pokaż Wyszukiwarkę]
[Dodaj Software]
Poprzedni software

Następny software

Promax - Płatnik

Produkt Software - producent: P.T.H. PROMAX

Skrócony opis:
Nasz program kadrowo płacowy PŁATNIK 6 dla Windows to dopracowany przez wiele lat produkt. Jego historia sięga połowy lat 90-tych, a nazwa "Płatnik" jest naszym zastrzeżonym znakiem towarowym. Został zaakceptowany przez szeroki krąg odbiorców od firm kilku osobowych po kilkuset osobowe Program nasz oferuje znacznie więcej niż zwykły program płacowy lub program kadrowy, wspomagając wszystkie działania firmy jako płatnika. Oferuje bogaty zbiór funkcji, co odróżnia go od innych zintegrowanych systemów, które często traktują pobieżnie problemy płacowe Zakres funkcjonalny programu można określić hasłem: PŁACE - KADRY - ZUS - URZĄD SKARBOWY - PFRON.

Słowa kluczowe: Promax - Płatnik Promax Płatnik
Dotychczasowe referencje "Promax - Płatnik":   

Jeśli Twoja firma wdrażała/wdraża tą aplikację, wprowadź tu swoje referencje! Zarejestruj się lub zaloguj się w systemie!
Profil oprogramowania
Funkcjonalność:

Finanse, Podatki, Controlling I Płatności i rozliczenia [?]

Finanse, Podatki, Controlling I Karta płac i rozliczanie pracowników [?]

Finanse, Podatki, Controlling I Obliczanie i raportowanie podatków [?]

Zasoby Ludzkie, HRM I Zarządzanie CV [?]

Zasoby Ludzkie, HRM I Harmonogramowanie pracowników [?]

Zasoby Ludzkie, HRM I Zdrowie i bezpieczeństwo [?]

Zasoby Ludzkie, HRM I Zarządzanie kapitałem ludzkim [?]

Zasoby Ludzkie, HRM I Administracja personelem [?]

Zasoby Ludzkie, HRM I Rekrutacja, zatrudnianie, monitorowanie aplikantów [?]

Zasoby Ludzkie, HRM I Zarządzanie pracą czasową i kontraktową [?]

Zasoby Ludzkie, HRM I Czas i uczestnictwo [?]


Kategoria kosztowa :

Profil typowego klienta
Branże, do których dedykowana jest aplikacja:

Dowolna branża [?]


Typowa wielkość organizacji użytkującej aplikację:
Opisy wdrożeń systemu: "Promax - Płatnik" [Schowaj]

Jeśli Twoja firma wdrażała/wdraża tą aplikację, koniecznie wprowadź tu opis tego wdrożenia! Zarejestruj się lub zaloguj się w systemie!

Pełny opis systemu "Promax - Płatnik"
Opis programu


Nasz program kadrowo płacowy PŁATNIK 6 dla Windows to dopracowany przez wiele lat produkt. Jego historia sięga połowy lat 90-tych, a nazwa "Płatnik" jest naszym zastrzeżonym znakiem towarowym. Został zaakceptowany przez szeroki krąg odbiorców od firm kilku osobowych po kilkuset osobowe

Program nasz oferuje znacznie więcej niż zwykły program płacowy lub program kadrowy, wspomagając wszystkie działania firmy jako płatnika. Oferuje bogaty zbiór funkcji, co odróżnia go od innych zintegrowanych systemów, które często traktują pobieżnie problemy płacowe

Zakres funkcjonalny programu można określić hasłem: PŁACE - KADRY - ZUS - URZĄD SKARBOWY - PFRON. A oto ważniejsze funkcje związane z tym hasłem:


PłaceDowolna liczba list płacowych dla różnych grup zawodowych i podatkowych, jednoczesna obróbka wielu list na ekranie, swobodne przypisanie osób do list oraz przesuwanie danych między listami, przesuwanie lub "wklejanie" danych z kadr. Możliwość sięgania do innych danych (kartoteki, kadry, rejestr czasu pracy i absencji, harmonogramy pracy i inne) podczas opracowania list płac.

Do dyspozycji wbudowane gotowe składniki płacy i parametry płacowe oraz możli­wość definiowania własnych składników i parametrów. Własne określanie reguł i opcji sterujących obliczaniem płac.

Metody automatyzacji przygotowania list płac - w tym: kopiowanie list z miesiąca na miesiąc, automatyczne seryjne wypełnianie lub czyszczenie danych płacowych, automatyczne generowanie składników na podstawie rejestru czasu pracy i absencji, automatyczne wstawianie kompletu stałych płacowych w ramach typo­wych schematów płac, automatyczne określanie stóp podatku oraz ograniczanie podstaw składek ZUS

Funkcje inteligentnego obliczania składników wypłat na liście płac. Większość typo­wych składników jest wspomagana obliczeniowo. Oznacza to, że np.: zasiłek chorobowy, wynagrodzenie za urlop itp. zostaną wyliczone prawie automatycznie przy minimalnym nakładzie pracy operatora.

Funkcja przeliczania na bieżąco po zmianie dowolnego parametru wypłaty na liście płac stanowi doskonałe narzędzie kontrolne i pomaga w planowania zmian płac

Elastyczne tworzenie zestawów list (miesięcznych, rocznych itp.) z możliwością wyboru okresu zestawienia, rodzajów list i grupy osób (dla wszystkich osób, dla działów lub wybranych osób).

Liczne dokumenty z list i zestawów list płac - w tym: odcinki wypłat dla osób, podsumowania wybranych danych osób, umowy zlecenia i inne importowane z wy­płat i drukowane z rozliczonymi rachunkami, zbiorcze podsumowanie list dla księ­gowości (i kierownictwa), podsumowanie list osoby, bilans umów zleceń, o dzieło i innych, dokumenty PIT dla urzędu skarbowego, dokumenty ZUS (eksport danych do programu płatnika ZUS), kartoteki płacowe osób, wyciągi z zarobków, raporty o przypisaniu do grup podatkowych i przekroczeniu podstawy ZUS itp.

Wydruki przelewów oraz eksport do systemów bankowych przelewów: wynagrodzeń na rachunki osób (pojedynczo i grupowo wg banków), oraz kwot podatków i dowol­nych własnych przelewów. Kilka rodzajów przelewów: nadruki na formularzach, rysowanie kolorowych odcinków, eksport do systemów bankowych.


Kadry


Przechowywanie danych osób z podziałem na kategorie (osobowe, adresowe, zawo­dowe itp.) Przewidziano wolne pola do indywidualnego wykorzystania w tym obszerne pole notatek własnych użytkownika.

Archiwum kadrowe pozwala na przechowanie starych danych lub danych o kandyda­tach do zatrudnienia. Pełna wymiana danych między kadrami i archiwum.

Łatwe przekazywanie danych kadrowych na inne plansze tematyczne (listy płac, zestawie­nia list itp.) oraz na dokumenty wewnętrzne i na formularze urzędowe.

Funkcje automatycznego wyszukiwania osób wg dowolnych pól danych oraz elasty­cznego filtrowania osób wg dowolnie określonych wielu kryteriów.

Obsługa harmonogramów czasu pracy - tworzenie wzorców harmonogramów i łatwe przydzielanie ich grupom osób oraz edycja harmonogramów pojedynczych osób. Przywoływanie harmonogramów przy tworzeniu list płac oraz pobieranie danych z harmonogramów w wielu innych operacjach.

Obsługa rejestru zdarzeń czasu pracy i absencji - notowanie zdarzeń czasu pracy (np. nadgodziny, dyżury) i zdarzeń absencji (np. absencje chorobowe urlopy) itp.). Przywoływanie zapisów rejestru przy tworzeniu list płac oraz pobieranie danych z rejestru w wielu innych operacjach. Elastyczne wydruki zapisów rejestru.

Wydruk miesięcznych ewidencji czasu pracy oraz kartotek czasu pracy z okresów wielu miesięcy zgodnych z wymogami Państwową Inspekcję pracy.

Wydruk różnych zestawień np.: podsumowania czasów pracy, zestawienia dni niezdolności do pracy, zestawienia wykorzystanych urlopów, nadruk etykiet adresowych oraz nadruk danych adresów na kopertach.

Wydruk dokumentów kadrowych - w tym: wybranych danych kadrowych dla dowol­nych grup osób, umowy o pracę, świadectwa pracy, przygotowanie i drukowanie umów zleceń i o dzieło razem z rozliczonymi rachunkami nawet przed sporządze­niem listy płac, drukowanie dokumentów zaprojektowanych przez użytkownika.


ZUS, Urząd skarbowy, PFRON


Automatyczne naliczanie składek ubezpieczeniowych osób z możliwością ingerencji w sposób obliczeń i parametry ubezpieczeń.

Na podstawie zestawień list automatyczny eksport raportów miesięcznych do progra­mu płatnika ZUS ( raporty DRA, RCA, RZA, RSA ) Możliwość porównywania danych uzyskanych z zestawień z danymi raportów DRA opracowanych w progra­mie płatnika ZUS dla zapewnienia poprawności eksportu.

Na podstawie danych kadrowych eksport danych zgłoszeniowych do programu płatnika ZUS ( formularze ZUA, ZWUA i inne)

Automatyczne naliczanie i zestawianie podatków od wszystkich typów wypłat z moż­liwością ingerencji w sposób obliczeń i parametry podatkowe.

Rysowanie kompletnych dokumentów PIT lub nadruk danych dla PIT na oryginalnych formularzach PIT POLTAX otrzymanych z urzędu skarbowego. Funkcje ułatwiające rozsyłanie dokumentów PIT do urzędów skarbowych.

Szczegółowe rozliczenie podatków z umów zleceń o dzieło i innych z grupowaniem podatków wg urzędów skarbowych.

Drukowanie i eksport do systemów bankowych przelewów należnych podatków.

Przechowywanie w kadrach oraz w opisie każdej firmy danych wykorzystywanych przy eksporcie do programu SOD Offline PFRON

Na podstawie zestawień list, automatyczny eksport raportów do programu SOD Offline PFRON ( dokumenty INF-D, INF-DZ,INF-DP )


Ogólne


Obsługa wielu firm - oddziałów przedsiębiorstwa lub firm związanych z biurami rachunkowymi. Łatwa organizacja pracy sieciowej w różnych konfiguracjach.

Obszerny system pomocy ekranowej. - pełna dokumentacja, wywoływana na ekran z każdej planszy lub przeglądana oddzielnie. Plansze danych oferują dodatkowo rozwijane listy wyboru parametrów i różne pomocne menu kontekstowe.

Wbudowane dodatkowe narzędzia jak: kalkulator importujący dane, kalkulator odset­kowy, różne kalendarze, generator przelewów z możliwością rysowania i na­druku przelewów oraz ich eksportu do popularnych systemów bankowych, baza przele­wów, baza kontrahentów z funkcją przenoszenia ich na dokumenty, zaawansowa­ne edytory tekstu do edycji dokumentów systemowych przed ich wydrukiem oraz do tworzenia i drukowania własnych dokumentów.

Możliwość samodzielnej zmiany parametrów w szerokim zakresie: kwotowych, pro­centowych, składników płacy, progów podatku, stałych płacowych danych płatnika, szablonów umów i innych.

System zabezpieczeń z hasłami dostępu i osobnymi uprawnieniami dla kadr, płac i innych dokumentów oraz uprawnieniami dostępu do firm.

Nowoczesna forma zgodna z Windows 7 / Vista / XP ułatwia naukę i zachowanie przyzwyczajeń użytkownika - np. przeciąganie pozycji myszką między planszami.Zmieniony: czwartek, 04 marca 2010 12:51 | autor: Bartłomiej Wiśniewski

Dodawanie opinii - dostep tylko dla zalogowanych

Dodawanie opinii oraz wypelnianie ankiet jest mozliwe tylko po zalogowaniu do systemu. Zarejestruj sie lub zaloguj sie w systemie!.

Ankieta oceny oprogramowania - wypełnij ją tylko gdy naprawdę zetknąłeś się z nim i masz wiedzę na jego temat. Pytania na które nie potrafisz odpowiedzieć po prostu pomiń.


nie wiem 1 2 3 4 5 6 7nie wiem 1 2 3 4 5 6 7nie wiem 1 2 3 4 5 6 7nie wiem 1 2 3 4 5 6 7nie wiem 1 2 3 4 5 6 7


Opinie i komentarze (0)

Nie ma jeszcze żadnej opinii - bądź pierwszy i napisz ją!

Zostań osobą kontaktową!

Ten rekord nie posiada jeszcze osoby kontaktowej. Ty możesz nią zostać jeśli chcesz. Wyślij nam wiadomość poniżej.


Imię i nazwisko: Tu możesz być Ty...

Telefon: Podaj...

Strona www: Podaj...

Skype/GG: Podaj...


Formularz zadziała tylko wtedy gdy jesteś zalogowany(a)!

Wykres opinii

You need to upgrade your Flash Player

Podsumowanie:
Całkowity scoring tego software'u: 0
Średni scoring w tej kategorii: 21.3
Ilość ankiet: 0
Lider w kategorii: Webflow Scoring: 35

Powiązani specjaliści

Do tego oprogramowania nie zgłosił się jeszcze żaden specjalista - bądź pierwszy! [Dodaj swoje CV]

[Schowaj]

Powiązane usługi

Do tego oprogramowania nie zgłoszono jeszcze żadnych usług - bądź pierwszy! [Dodaj Usługę IT]

[Schowaj]

Powiązane grupy dyskusyjne

[Schowaj]

W tej grupie kategorii IT nie założono jeszcze żadnej grupy - bądź pierwszy i zrób to! [Dodaj Grupę]

Więcej grup...

Powiązane newsy i artykuły

[Schowaj]

Ostatnio zalogowani użytkownicy